Ochrana osobných údajov

(ďalej „Smernica“).

Táto smernica o ochrane osobných údajov, ktorú ste si otvorili na našej webovej stránke, upravuje pravidlá a zásady pre spracúvanie Vašich osobných údajov spoločnosti artexe s.r.o., IČO: 46 841 563, so sídlom Vlčie hrdlo, 821 07 Bratislava, Ružinov, Budova Refinery Gallery (ďalej tiež „prevádzkovateľ“ alebo „artexe“).

Táto smernica popisuje zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi a je teda všeobecným základom a informačným prameňom pre spracúvanie Vašich osobných údajov, vrátane stanovenia účelu spracúvania, právneho titulu spracúvania alebo obmedzenia uloženia a ďalšie dôležité otázky.

Dočítate sa tu najmä o:

 • osobných údajoch, ktoré spracúvame,
 • účeloch spracovania a právneho titulu spracovania, dobe uloženia,
 • Vašich právach, a to:
  • práve na prístup k osobným údajom
  • práve na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
  • práve na opravu nepresných či nesprávnych údajov
  • práve na výmaz osobných údajov
  • práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • práve na výpis osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre seba alebo pre iného správcu (právo na prenosnosť)
  • práve namietať spracúvanie osobných údajov
  • práve nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

V prípade potreby nás v súvislosti s osobnými údajmi môžete kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese info@artexe.sk.

Pokiaľ sa Vám akýmkoľvek spôsobom nepáči, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje, máte taktiež právo podať sťažnosť výkonnému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Základné pojmy, ktoré v smernici budeme používať:

 • GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
 • osobný údaj – všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, teda informácie, pomocou ktorých je Vás možné identifikovať, napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa, IP adresa, fotografie, a i.,
 • osobitné kategórie osobných údajov – skôr známe ako citlivé údaje. Pod túto kategóriu spadajú osobné údaje, ktoré hovoria o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení alebo členstve v odboroch, a ďalej genetické údaje a biometrické údaje, pokiaľ sú spracúvané za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údaje o zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby,
 • subjekt údajov – Vy, teda fyzická osoba, ktorú je možné na základe poskytnutých osobných údajov identifikovať a jej údaje sú podľa GDPR chránené (ďalej o subjekte údajov hovoríme ako o „Vás“, „Vy“, …),
 • spracúvanie osobných údajov  – akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, kedy sa za spracúvanie považuje napr. získanie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, zničenie, anonymizovanie a vymazanie,
 • prevádzkovateľ – my – obchodná spoločnosť artexe s.r.o., IČO: 46 841 563, so sídlom Vlčie hrdlo, 821 07 Bratislava, Ružinov, Budova Refinery Gallery, kedy prevádzkovateľ určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Je zároveň zodpovedný za súlad spracúvania osobných údajov s GDPR,
 • sprostredkovateľ – akýkoľvek tretí subjekt, s ktorým sme uzavreli zmluvu, aby pre nás spracúval Vaše osobné údaje, ale v niektorých prípadoch sme v postavení sprostredkovateľa aj my, a to pokiaľ sme uzavreli zmluvu o spracúvaní osobných údajov s prevádzkovateľom (našim klientom), pre ktorého osobné údaje spracúvame,
 • účel spracúvania a právny titul – účel spracúvania vysvetľuje, prečo údaje spracúvame, kedy vždy pre každý účel spracúvania musíme mať zároveň tzv. právny titul. GDPR vymenováva právne tituly, na základe ktorých je možné osobné údaje spracúvať.

1. Kto sme, aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

V prvom rade nám dovoľte Vás uistiť, že osobné údaje spracúvame za vopred stanoveným legitímnym účelom a na základe právneho titulu v súlade s požiadavkami GDPR.
Sme reklamná agentúra a našou prácou je propagovať výrobky a služby našich klientov, rovnako tak nás samých. Vytvárame reklamu, komunikujeme s Vami prostredníctvom e-mailov, Facebooku, aplikácií a i. (ďalej tiež „obchodná činnosť).

Vaše osobné údaje získavame rôznymi spôsobmi:

 • tým, že ich sami zdieľate/odovzdáte artexe – pokiaľ komunikujete prostredníctvom e-mailu, Facebooku alebo iných sociálnych sietí, aplikácií, telefonicky, vypĺňate kontaktné formuláre alebo objednávky, vypĺňate údaje na webových stránkach, prípadne nám osobné údaje odovzdáte osobne, a i.,
 • tým, že ich sami zdieľate/odovzdáte iným prevádzkovateľom/sprostredkovateľom, ktorí nám odovzdajú osobné údaje v súvislosti s našou obchodnou činnosťou, teda za účelom realizácie reklamných kampaní pre našich klientov (ďalej tiež „externé zdroje“),
 • údaje, ktoré spracúvame a ktoré sme získali sami alebo od externých zdrojov bez toho, že by ste nám ich sami zdieľali/odovzdali – tieto údaje získame tým, že používate webové stránky, aplikácie či prostredníctvom sociálnych sietí a i.

Aké osobné údaje môžeme spracovávať:

1. Všeobecné údaje o Vašej osobe

 • meno, priezvisko,
 • názov Vašej pozície a spoločnosti/zamestnávateľa, vrátane adresy,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • pohlavie,
 • fotografie,
 • údaje uvedené v korešpondencii,
 • aktualizáciu údajov, ktoré nám boli poskytnuté.

2. Pokiaľ navštívite webovú stránku (ďalej tiež “web”) alebo používate aplikácie:

 • pokiaľ navštívite web, môžeme spracúvať technické údaje, vrátane IP adresy použitej k pripojeniu Vášho počítača na internet, názov domény a krajiny, ktoré posielajú požiadavky na dáta, požadované súbory a typ a verziu prehliadača a doplnkov prehliadača, operačný systém a platformu,
 • môžeme monitorovať správanie na webe (napríklad stránky, na ktoré ste klikli) alebo v aplikáciách, a to vrátane URL stránok, ktoré vedú na web, cez web alebo z webu (vrátane dátumu a času), času a dĺžky návštev určitých stránok, údajov o interakcii so stránkou (napríklad prechádzanie, kliknutia a umiestnenia ukazovateľa myši), spôsobu opustenia stránky, údajov o prevádzke, údajov o umiestnení, blogov a ďalších komunikačných údajov a údajov poskytnutých pri požadovaní ďalších služieb alebo sťahovaní,
 • môžeme spracúvať údaje o Vašej polohe, aby sme Vám mohli pomôcť s hľadaním produktov a služieb, a pokiaľ ste poskytovateľom služieb, aby sme mohli monitorovať efektivitu a hospodárnosť služieb, ktoré nám poskytujete.

3. Pokiaľ Vám poskytujeme tovar alebo služby, môžeme spracovávať:

 • údaje potrebné na poskytovanie tovaru alebo služieb (vrátane údajov z formulárov, podrobností o objednávke, histórie objednávok, údajov pre platbu, doručovaciu adresu, požiadavku o obmedzení spojených s doručením, obchodných referenciách a daňových informáciách);
 • údaje pre zákaznícke služby a
 • údaje pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a marketing.

4. Pokiaľ k nadväzovaniu kontaktov s nami alebo zisteniu informácií o našich/klientových produktoch alebo službách použijete sociálne médiá, môžeme spracúvať údaje z Vášho profilu (vrátane Vašich preferencií a komunikácie na Facebooku, Instagrame a Twitteri), údaje, ktoré zverejňujete na nástenkách, ktoré súvisia s naším/klientovým podnikaním a údaje získané prostredníctvom Vašej interakcie s nami alebo informáciami o našich/klientových produktoch a službách.

5. Pokiaľ navštívite akcie, môžeme spracúvať fotografie a videozáznamy z akcie (o tom Vás budeme tiež informovať počas priebehu akcie).

6. Pokiaľ ste uchádzači o zamestnanie, tak nám vypĺňate dotazník na webových stránkach. Osobné údaje, ktoré spracúvame pri uchádzačovi o zamestnanie sú najmä:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • identita – vzdelanie a skúsenosti a ich úroveň,
 • fotografie (súčasťou životopisu).

7. Pokiaľ ste účastník castingu, ktorého účelom je uzatvorenie zmluvy o umeleckom výkone, alebo obdobnej zmluvy, zhromažďujeme najmä tieto údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • identita – vzdelanie a skúsenosti a ich úroveň,
 • fotografie (súčasti zaslaných diel, fotografie, videozáznamy súvisiacie s castingom).

Artexe ako prevádzkovateľ všeobecne nespracúva osobitné kategórie osobných údajov, a pokiaľ k tomu predsa len dôjde, vždy Vás budeme informovať a k samotnému spracovaniu nedôjde, pokiaľ k tomu nebudeme mať právny titul.

2. Za akým účelom osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje v artexe spracúvame iba na základe vopred formulovaných legitímnych účelov.

Jeden z hlavných dôvodov spracúvania Vašich osobných údajov je naša obchodná činnosť – chceme byť s Vami v kontakte, informovať Vás, ponúkať Vám služby, chceme Vás zapojiť do marketingových aktivít a súťaží, aby sme Vám predstavili produkty alebo služby.

Zároveň sa chceme zlepšovať a vyvíjať, k tomu taktiež potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje.

Ďalším nemenej podstatným dôvodom je ochrana artexe aj Vás.

Kvôli prehľadnosti ďalej podrobne uvádzame, prečo osobné údaje spracúvame (účel spracúvania) pri jednotlivých činnostiach:
1. Pokiaľ navštívite web alebo používate niektorú z aplikácií:

 • aby sme Vám poskytli informácie a služby, ktoré od nás požadujete,
 • na zaistenie bezpečnosti služieb, webu a aplikácie,
 • na uchovanie informácií o Vašich preferenciách a aby sme mohli prispôsobiť web a aplikáciu Vašim individuálnym záujmom,
 • aby sme Vás spoznali, keď sa na web vrátite,
 • pokiaľ ste užívateľ aplikácie, aby sme spoznali Vašu polohu a mohli Vám ponúknuť najbližšie možné služby,
 • aby sme Vám umožnili účasť v súťažiach a propagačných akciách,
 • aby sme spracovali Vaše objednávky na tovar alebo služby,
 • pokiaľ ste nám k tomu poskytli súhlas alebo ak je to v našom legitímnom záujme, pre účely rozvoja podniku a marketingové účely, aby sme Vám mohli odovzdávať informácie o produktoch a službách, o ktorých sa domnievame, že by Vás alebo Vášho zamestnávateľa ako nášho klienta mohli zaujímať (vrátane spravodajcov),
 • na zlepšovanie a údržbu webu a aplikácie a na prípravu správ alebo zostavovanie štatistík kvôli zlepšovaniu tovaru a služieb. Tieto informácie budú v primeranej možnej miere anonymizované a Vašu osobu nebude možné zo získaných údajov identifikovať.

2. Pokiaľ nám poskytujete tovar alebo služby:

 • aby sme od Vás mohli prijímať služby a spravovať ich,
 • aby sme overili informácie a referencie, aby sme posúdili, či ste Vy alebo Váš zamestnávateľ vhodnými kandidátmi na spoluprácu s našou spoločnosťou a
 • na monitorovanie priamych príležitostí.

3. Pokiaľ Vám poskytujeme tovar alebo služby:

 • aby sme Vám alebo Vášmu zamestnávateľovi poskytli príslušný tovar alebo službu (vrátane toho, aby sme mohli potvrdzovať a spracúvať objednávky, pre správu Vášho účtu, pre účely fakturácie),
 • aby sme riešili pripomienky alebo problémy, ktoré máte s tovarom alebo službami, vrátane všetkých otázok, ktoré môžete mať o spôsobe, akým získavame, uchovávame  a používame Vaše osobné údaje alebo požiadavky na poskytovanie kópií údajov, ktoré o Vašej osobe vedieme. Pokiaľ s Vami nemáme uzatvorenú zmluvu, môžeme Vaše osobné údaje spracúvať pre tie účely, ktoré sú v našom legitímnom záujme v rámci poskytovania služieb zákazníkom,
 • aby sme Vám umožnili účasť na akciách alebo v súťažiach a mohli Vám posielať fotografie Vašej osoby, ktorú si s Vaším dovolením vytvoríme,
 • pokiaľ ste nám k tomu poskytli súhlas alebo pokiaľ je to v našom legitímnom záujme, pre účely rozvoja podniku a marketingové účely, aby sme Vám mohli odovzdávať informácie o produktoch a službách, ktoré ste požadovali alebo o ktorých sa domnievame, že by Vás alebo Vášho zamestnávateľa ako nášho klienta mohli zaujímať (vrátane spravodajcov),
 • pokiaľ nás kontaktujete na sociálnych médiách – na monitorovanie Vašej interakcie online, a pokiaľ je to v našom legitímnom záujme, tiež na účely prieskumu trhu a na plánovanie budúcich marketingových kampaní.
 • Pokiaľ použijeme Vašu fotografiu alebo videozáznam z akcie – k rozširovaniu informácií o akcii medzi širšie publikum a na účely interných prezentácií, a pokiaľ je to v našom legitímnom záujme tiež pre rozvoj podnikania a marketingové účely alebo vtedy, keď na to máme od Vás súhlas,
 • pokiaľ ste novinár, bloger alebo influencer a pokiaľ je to v našom legitímnom záujme, k tomu, aby sme Vás kontaktovali s výzvou, aby ste o produktoch a službách napísali článok, aby sme Vás pozývali na akcie, posielali Vám propagačné materiály a odosielali Vám tlačové správy,
 • pre účely interného firemného vykazovania, obchodnej administratívy, kvôli zaisteniu adekvátneho poistného krytia pre náš podnik, kvôli zaisteniu bezpečnosti našich zariadení, pre účely výskumu a vývoja, a na identifikáciu a realizáciu možností zvýšenia efektivity podniku,
 • pri uchádzačoch o zamestnanie – nábor nových zamestnancov a spolupracujúcich dodávateľov. A pokiaľ ste sa našimi zamestnancami nestali, chceme s Vami zostať v kontakte, pretože v budúcnosti pre Vás možno nájdeme uplatnenie,
 • Medzi ďalšie účely spracúvania osobných údajov patrí:
  • splnenie právnych povinností v súlade s právnymi predpismi, ktoré musíme dodržiavať, či už v záujme artexe alebo iných osôb,
  • určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov artexe.
  • v súvislosti s webovou stránkou a aplikáciou môžeme tiež spracúvať anonymizované, agregované správy a štatistiky o užívateľoch webu a aplikáciách alebo tovare a službách a z interakcií so značkami na sociálnych médiách pre účely tvorby interných správ alebo správ pre našu skupinu alebo iného tretieho subjektu a ďalej pre naše marketingové a propagačné účely. Anonymizované, agregované správy alebo štatistiky neumožňujú osobnú identifikáciu.

3. Kto osobné údaje spracováva, komu osobné údaje odovzdávame?

V rámci artexe s osobnými údajmi pracujú spolupracovníci, ktorí sú preškolení na zaobchádzanie s osobnými údajmi a sú viazaní mlčanlivosťou. S konkrétnymi osobnými údajmi zaobchádzajú iba vybraní spolupracovníci, teda tí, ktorí sú v rámci svojho zaradenia v artexe zodpovední sa konkrétny účel spracúvania a nikto ďalší k osobným údajom prístup nemá.

Vaše osobné údaje nepredávame ani neprenajímame žiadnemu tretiemu subjektu, bez toho, že by sme k tomu mali od Vás udelený súhlas.

Osobné údaje môžu byť odovzdané:

 1. dodávateľom a poskytovateľom služieb: vrátane on-line služieb, ktoré používame na marketingové účely (napr. analytické stroje, CRM systémy, nástroje poskytujúce možnosť e-mail marketingu, reklamné systémy a i.), dodávateľom technických služieb a podpory, poisťovateľom, poskytovateľom logistických služieb a poskytovateľom cloudových služieb, poskytovateľom analytických a vyhľadávacích modulov, ktoré nám pomáhajú zlepšovať a optimalizovať webovú stránku a aplikácie, osoby spracúvajúce firemné vykazovanie, účtovníctvo a celkovo obchodnú administratívu artexe,
 2. iné tretie strany, ktoré poskytujú alebo prijímajú služby v súvislosti s plnením zmluvných alebo zákonných povinností artexe,
 3. verejným inštitúciám: súdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány, a i.,
 4. Vášmu zamestnávateľovi alebo pracovnej agentúre.

K odovzdávaniu Vašich osobných údajov môže dôjsť, pokiaľ:

 • je to v legitímnom záujme v rámci spravovania, rastu a rozvoja podnikania,
 • máme povinnosť Vaše osobné údaje odovzdať alebo zdieľať, aby sme dodržali zákonné povinnosti, zákonné požiadavky štátnych alebo policajných orgánov a v rámci plnenia zákonov jednotlivých štátov v oblasti bezpečnosti alebo výkonu práva alebo prevencie nezákonnej činnosti,
 • aby sme mohli hájiť svoje záujmy a práva, určiť, uplatňovať a obhajovať právne nároky alebo brániť nezákonným činnostiam, chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť artexe, spolupracovníkov, dodávateľov, klientov alebo ďalších osôb. To môže zahŕňať výmenu osobných údajov s inými organizáciami pre účely ochrany pred spreneverou a obmedzením úverového rizika.

4. Na základe akého právneho titulu osobné údaje spracovávame?

Právny základ používania Vašich osobných údajov sa líši účel od účelu, kedy každý účel spracúvania musí byť založený na právnom titule. Osobné údaje spracúvame najčastejšie na základe nasledujúcich právnych titulov:

1. Uzavreli ste zmluvu s artexe alebo s prevádzkovateľom, ktorý nám osobné údaje odovzdal, aby sme ich ďalej spracúvali v pozícii spracúvateľa, a to vrátane dodržania podmienok používania webu alebo aplikácie, ktoré ste prijali tým, že ste navštívili web alebo ste si stiahli aplikáciu a/alebo aby sme dodržali našu zmluvu o poskytovaní služieb alebo aby sme mohli získavať služby od Vás alebo Vášho zamestnávateľa. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôže plniť svoje záväzky a povinnosti z uzatvorenej zmluvy.

2. Spracovaním osobných údajov spĺňame právne povinnosti, ktoré sa na artexe vzťahujú na základe právnych predpisov.

3. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe oprávnených záujmov artexe alebo záujmov tretieho subjektu a tieto záujmy majú prednosť pred Vašimi záujmami. Za oprávnené záujmy považujeme obzvlášť:

 • výkon, určenie a obhajobu práv artexe,
 • bezpečnosť a ochrana osôb a majetku,
 • rozvoj obchodnej činnosti artexe a s tým spojená správa webovej stránky, mobilnej aplikácie, facebookových stránok, instagramových účtov a účtov iných sociálnych médií,
 • rozvoj obchodnej činnosti artexe a s tým spojené spracúvanie osobných údajov pre účely marketingu.

4. Udelili ste nám slobodný, dobrovoľný, jednoznačný, nepodmienený a informovaný súhlas, kedy:

 • súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť jeho rozsah, a to rovnakým spôsobom, akým ste ho poskytli,
 • udelením súhlasu nepodmieňujeme poskytnutie služby alebo tovaru.

5. Osobné údaje sme od Vás získali pre svojho klienta, ktorý je ich prevádzkovateľom a my sme v roli spracúvateľa.

5. Ako dlho osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje spracúvame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu a po dobu, kedy máme právny titul na spracúvanie týchto osobných údajov.

Vezmite prosím na vedomie, že aj po odvolaní súhlasu môžeme zákonne Vaše údaje spracúvať, a to na základe právneho titulu podľa článku 4 bod 1., 2., alebo 3 a 5.

V prípade, že už nie je žiaden dôvod (účel), prečo by artexe osobné údaje spracúvala a nedisponujeme žiadnym právnym titulom na spracúvanie, osobné údaje vymažeme.

Pre lepšiu predstavu uvádzame, že k vymazaniu dochádza najneskôr:

 • pri uchádzačoch o zamestnanie: 3 roky od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov,
 • pri castingu: 3 mesiace,
 • určením, výkonom alebo obhajobou právnych nárokov: do 1 roku do uplynutia premlčacej lehoty.

6.  Akými právami disponujete?

Z GDPR subjektu údajov vyplývajú nasledujúce práva:

 1. právo na poskytnutie základných informácií ohľadom spracúvania – máme povinnosť Vás informovať pri získaní osobných údajov, pokiaľ ich máme priamo od Vás a v prípade, že neboli získané priamo od Vás, tak najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, prípadne v okamihu, kedy dôjde ku vzájomnej komunikácii, pokiaľ sú osobné údaje použité na účely tejto komunikácie alebo najneskôr po prvom sprístupnení, pokiaľ ich budeme sprístupňovať tretej strane,
 2. právo na prístup k osobným údajom – na základe Vašej žiadosti máme povinnosť Vám potvrdiť, či spracúvame Vaše osobné údaje a informovať Vás podľa GDPR napr. o účele, dobe spracúvania, právach na výmaz a i. Poskytneme Vám zároveň kópiu spracúvaných osobných údajov za podmienky, že nedôjde k nepriaznivému zásahu do práv a slobôd ďalších osôb,
 3. právo na opravu – pokiaľ máme nepresné osobné údaje, sme povinní ich na Vašu žiadosť opraviť alebo ich doplniť,
 4. právo na výmaz – na základe Vašej žiadosti máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, obzvlášť pokiaľ:
  • ste odvolali súhlas a nemáme ďalší právny titul na spracúvanie,
  • osobné údaje už nepotrebujeme na žiadny vyhradený účel, pre ktorý boli spracúvané a nie je tu daný iný účel a právny titul,
  • spracúvali sme osobné údaje protiprávne,
  • splníme tým právnu povinnosť podľa právnych predpisov,
  • vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov a nie sú tu žiadne prevažujúce oprávnené dôvody,
  • vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu, vrátane profilovania.Aj v prípade, že požiadate o výmaz, nie sme povinní osobné údaje vymazať najmä z dôvodu:
  • určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
  • splnenia právnej povinnosti podľa právnych predpisov,
  • výkonu práva na slobodu prejavu a práva na informácie.
 5. právo na obmedzenie spracovania – sme povinní obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov v prípade, že:
  • popriete presnosť osobných údajov,
  • artexe spracúva osobné údaje protiprávne, ale zároveň nechcete, aby ich artexe vymazala,
  • osobné údaje už artexe nepotrebuje pre žiadny z vyhradených účelov, ale požadujete od artexe ich zachovanie pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
  • vzniesli ste námietku proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu podľa čl. 4 bod III. a čakáme na overenie, či záujmy artexe prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
   V dobe, kedy je obmedzené spracúvanie osobných údajov, môže artexe tieto údaje spracúvať iba ich uložením, a to s výnimkou situácie, kedy nám dáte súhlas alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu. Artexe Vás vopred upozorní, pokiaľ nastane situácia, že obmedzenie spracúvania bude zrušené.
 6. právo na prenositeľnosť údajov – pokiaľ osobné údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe uzatvorenej zmluvy a spracovanie prebieha celkom automatizovane, môžete artexe požiadať o:
  • poskytnutie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
  • odovzdanie takých údajov priamo inému správcovi, pokiaľ je to technicky možné.
 7. právo vzniesť námietku – pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, prípadne profilujeme (čo je profilovanie – čl. 9), môžete vzniesť kedykoľvek námietku proti takému spracúvaniu. My potom jednak obmedzíme spracúvanie, pokiaľ sa všetko neobjasní a pokiaľ následne nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, údaje ďalej nebudeme spracúvať. Pokiaľ údaje využívame na priamy marketing, tak bez ďalšieho prestaneme Vaše osobné údaje po vznesení Vašej námietky spracúvať.
 8. právo na ochranu zo strany štátnych orgánov – máte právo sa obrátiť na dozorný orgán ochrany osobných údajov – Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ , telefón: +421 /2/ 3231 3214, a to podaním sťažnosti. Popri tom máte právo na poskytnutie súdnej ochrany. Sťažnosť na dozorný úrad aj žalobu na súd môžete podať, pokiaľ si myslíte, že Vaše práva chránené GDPR boli v dôsledku spracovania zo strany artexe porušené.

7. Uplatnenie práv voči Artexe

Svoje práva môžete voči artexe uplatniť predovšetkým elektronicky, a to zaslaním e-mailu na adresu: info@artexe.sk so sídlom Orechová 2963/115, Dunajská Lužná 900 42. Pokiaľ nás kontaktujete elektronicky, artexe odpovie taktiež elektronicky. Môžete nás ale požiadať o iný spôsob komunikácie.

Vaše žiadosti spracujeme a budeme na ne reagovať čo najrýchlejšie podľa kapacity a našich možností, kedy podľa GDPR musíme reagovať najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Túto lehotu môžeme v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O každom predĺžení Vás ale do jedného mesiaca od obdržania žiadosti spolu s uvedeným dôvodom pre zadržanie informujeme.

Pokiaľ budeme mať pochybnosti o Vašej osobe, budeme od Vás chcieť, aby ste nám poskytli ďalšie informácie nevyhnutné pre potvrdenie Vašej totožnosti. Dôvodom je ochrana Vašich údajov, teda aby nedošlo k odovzdaniu osobných údajov osobe, ktorá nie je osobou, za ktorú sa vydáva.

Žiadosti vybavujeme bezplatne, ale má to určité výnimky:

 • Vaša žiadosť je bezdôvodná,
 • Vaša žiadosť je neprimeraná,

keď podľa artexe dôjde k záveru, že nastal jeden z uvedených dôvodov, odmietneme žiadosti vyhovieť alebo Vám naúčtujeme primeraný poplatok, aby sme zaplatili administratívne náklady spojené s vybavením žiadosti.

8. Súbory cookies

Na našich internetových stránkach používame súbory „cookies“ preto, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory „cookies“ sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky vytvoria vo Vašom zariadení v momente, keď na ne prídete.

Naše internetové stránky používajú ako tzv. „session cookies“, tak aj tzv. „persistent cookies“.

Session cookies umožňujú listovať jednotlivými záložkami našich stránok a pamätajú si akúkoľvek informáciu, ktorú tu zadáte. Session cookie sa automaticky zmaže v okamihu, keď prehliadač zavriete alebo krátko potom.

Persistent cookies umožňujú týmto internetovým stránkam pamätať si Vaše preferencie a nastavenia pre Vašu budúcu návštevu a vďaka nim sa napr. nemusíte neustále prihlasovať. Persistent cookies po určitom nastavenom čase automaticky vypršia.
Naše internetové stránky používajú cookies, ktoré:

 • zlepšujú výkon internetových stránok tým, že zbierajú informácie o spôsobe, akým ich návštevníci používajú (napr. ktoré záložky sú najviac navštevované),
 • zvyšujú funkčnosť internetových stránok a približujú ich Vám tým, že nám umožňujú pamätať si Vaše predošlé voľby. Tieto informácie však nie sú používané na Vašu identifikáciu, ani na zapamätanie si toho, kde ste na internete boli,
 • umožňujú niektorým nástrojom pracovať, poskytujú opatrenia proti spamom a tiež prístup k vekovo obmedzenému obsahu,
 • a umožňujú niektorým našim dodávateľom poskytovať služby, ktoré vo vzťahu k internetovým stránkam poskytujú v našom zastúpení.

„Cookies“ nie sú vírusy. Sú to iba textové súbory, ktoré neobsahujú žiadny program a vzhľadom k tomu sa ani nedajú spustiť ako program. Súbor „cookies“ sa nemôže sám kopírovať a rozosielať po internetovej sieti. Váš internetový prehliadač ich však pri každej návšteve odošle internetovej stránke, ku ktorej patria a tá sa potom v internetovom prehliadači zobrazí vo Vašom nastavení.

Pomocou súborov „cookies“ dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka týchto internetových stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám.

„Cookies“ nám pomáhajú pri identifikácii obzvlášť populárnej či problémovej časti internetových stránok, nie je ich ale možné spojiť s konkrétnym používateľom.

Súbory „cookies“ ďalej využívame aj pre účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme prostredníctvom nich eliminovali nutnosť zadávania identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na naše internetové stránky. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia internetových stránok podľa Vašich potrieb, teda napr. pre to, aby sa Vám internetové stránky naďalej zobrazovali vo Vami zvolenom jazyku či v určitej grafickej úprave.

Tieto internetové stránky si samozrejme môžete prezerať aj bez súborov „cookies“, je však možné, že niektoré ich funkčnosti budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu je však možné zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory „cookies“, ktoré sa na Vašom zariadení už uložili, môžete tiež kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie zistíte pomocou „nápovied“ Vášho prehliadača.

Používaním internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou artexe s.r.o. vyjadrujete svoj súhlas s použitím súborov „cookies“ vyššie uvedeným spôsobom.

9.  Marketing a profilovanie

Marketingom v artexe označujeme posielanie newslettrov, ktoré obsahujú novinky z artexe, aktuálne otvorené pozície v artexe, case studies, novinky z nášho blogu a ďalšie informácie. To isté platí, pokiaľ túto činnosť vykonávame pre našich klientov.

Profilovaním sa označuje, keď automatizovane spracúvame Vaše osobné údaje a následne ich použijeme na hodnotenie niektorých Vašich aspektov, a to napríklad za účelom rozboru alebo odhadu, resp. analýzy či predvídania aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu osoby, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta, kde sa nachádza alebo pohybu.

Spoločnosť artexe ako prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním.

Spoločnosť artexe na základe oprávneného záujmu spracúva osobné údaje za účelom marketingu.

Pokiaľ nebudete mať záujem o zasielanie marketingových obsahov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom na adrese: info@artexe.sk

Oproti priamemu marketingu na základe nášho legitímneho záujmu môžete rovnako kedykoľvek vzniesť námietku.

10.  Odkazy na weby tretích strán

Webové stránky, mobilné aplikácie a stránky na sociálnych médiách môžu príležitostne obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré sú prevádzkované tretími stranami, a to vrátane partnerských sietí a spoločností.

Vezmite prosím na vedomie, že táto smernica je platná a vzťahuje sa iba na osobné údaje, ktoré získavame prostredníctvom nášho webu, aplikácií a stránok na sociálnych médiách alebo ktoré získame z externých zdrojov a že nemôžeme niesť zodpovednosť za Vaše osobné údaje, ktoré sú získavané a uchovávané tretími subjektmi.

Webové stránky tretích subjektov majú vlastné podmienky a smernice o ochrane súkromia, s ktorými by ste sa mali podrobne zoznámiť, kým na tieto webové stránky či aplikácie odošlete svoje osobné údaje.

Neprijímame akúkoľvek zodpovednosť za obsah týchto webov alebo podmienky a smernice týchto tretích subjektov.

11.  Zabezpečenie

Kladieme veľkú pozornosť na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, zverejnením, pozmeňovaním, neoprávneným prístupom, nedostupnosťou a zničením.

Prijali sme všetky primerané preventívne opatrenia k ochrane dôvernosti osobných údajov, vrátane vhodných organizačných a technických opatrení, kedy

 • organizačné opatrenia zahŕňajú kontrolné mechanizmy obmedzujúce fyzický prístup do našich priestorov, školenia zamestnancov a uzamykanie fyzických spisov v kartotékach,
 • technické opatrenia zahŕňajú používanie šifrovania, hesiel pre prístup do našich systémov a používanie antivírového softvéru. Profilovanie a marketing sa riadi Podmienkami príslušných webových stránok.

Prístup k osobným údajom majú v artexe iba spolupracovníci, prípadne zmluvní partneri, ktorí tieto údaje potrebujú poznať, aby ich pre nás mohli spracovať alebo pokiaľ pre nás zaisťujú administratívne zázemie. Zmluvní partneri sú zmluvne viazaní prísnymi povinnosťami zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť.

12.  Záver

V súvislosti so zmenou právnych predpisov a požiadavky praxe môžeme túto smernicu v budúcnosti aktualizovať a meniť. Pravidelne sa na túto stránku vracajte a kontrolujte, či nedošlo k aktualizáciám alebo zmenám našej smernice o ochrane súkromia.

Aktuálna smernica je vždy prístupná na webovej stránke www.artexe.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/ . V prípade, že by sa jednalo z nášho pohľadu, či pohľadu právnych predpisov o zásadnú zmenu, budeme Vás o tom výslovne informovať – e-mailom, alebo iným spôsobom upozorňovať na zmenu smernice.

V prípade otázok v súvislosti s ochranou osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na e-mail: info@artexe.sk

Pokiaľ budete mať pochybnosti o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, budeme radi, keď sa na nás obrátite, aby sme Vaše pochybnosti mohli odstrániť a nájsť spoločné riešenie k spokojnosti Vašej, našej aj GDPR. Pokiaľ aj napriek tomu budete mať pocit, že porušujeme Vaše práva, môžete postupovať v súlade s čl. 6 bod 8.